Biztosan sokan hallottatok már az új adatvédelmi törvényről. A kihirdetés már 2016-ban megtörtént, hatálybalépése 2018.05.25.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.)  a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  -    a  továbbiakban: Rendelet.

 A Rendelet  5  cikke nagyon fontos, ez  tartalmazza  a személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó alapelveket:

 • jogszerűség,  tisztességes  eljárás  és átláthatóság;
 • célhoz kötöttség;
 • adattakarékosság;
 • pontosság,
 • korlátozott tárolhatóság,
 • integritás és bizalmas jelleg.

 A  Rendelet  előírja  az  adatkezelési tevékenységek  nyilvántartását.  (30.  cikk  (1)) E nyilvántartás főbb tartalma:

 • az adatkezelő neve és elérhetősége
 • az adatkezelés céljai;
 • az  érintettek  kategóriáinak,  valamint  a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan  címzettek  kategóriái,  akikkel  a személyes  adatokat  közlik  vagy  közölni fogják,
 • ha  lehetséges,  a  különböző  adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
 • ha  lehetséges,  a  technikai  és  szervezési intézkedések általános leírása.

 A Rendelet  30. cikk  (4)  bekezdése  szerint  nem  kell adatkezelési,  adatfeldolgozói  tevékenységek nyilvántartását vezetnie a 250 főnél kevesebb személyt  foglalkoztató  vállalkozásoknak, kivéve  egyebek  mellett, ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű.

Hogyan kell ezt értelmezned? Ez azt jelenti, hogy a munkavállalóid adatainak  kezelése miatt vállalkozásod is a Rendelet szerinti nyilvántartások vezetésére kötelezett.

Partnerként részletes információt találsz a "Hirek, információk" menüpont alatt

Címkék