A Point Könyvvizsgáló Kft. rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Point Kft.

székhely:

 

2840-Oroszlány, Eszterházy utca 23.

Iroda:

 

2800-Tatabánya, Paletta lakópark 9. fsz. 1.

cégjegyzékszám szám:

 

11-09-003700

adószám:

 

11192901-1-11

telefonszám:

 

+36 20 921 2921

e-mail:

 

info@pointkft.hu

önállóan képviseli:

 

Nagy Ákos (ügyvezető)

mint adatkezelő,

fontosnak tartjuk ügyfeleink és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy tiszteletben tartjuk az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelésünk során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében járunk el.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztatónk a Point Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amelyet azzal a céllal hoztunk létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassuk a Point Kft. - mint Adatkezelő - adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdésköröket, témákat illetően a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendőek. A Tájékoztató teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a weboldalunkon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, az irodánkban.


 

Kik az érintettek?

Az érintettek köre: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait a Point Kft kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez a Point Kft. és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Egyszeri információ kérés

 

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre:

 

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

 

 

név*

 

azonosítás

telefonszám

 

kapcsolattartás

e-mail cím*

 

kapcsolattartás

kérdés tartalma*

 

válaszadás

Az adatkezelés célja

 

az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama:

 

cél megvalósulásáig.

 

Ajánlatkérés

 

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre:

 

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

 

 

név*

 

azonosítás

telefonszám

 

kapcsolattartás

e-mail cím*

 

kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma*

 

válaszadás

kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése

 

ajánlatadáshoz szükséges

rendelt termék/szolgáltatás megnevezése*

 

ajánlatadáshoz szükséges

rendelt termék/szolgáltatás darabszáma*

 

ajánlatadáshoz szükséges

igényelt szállítási vagy teljesítési határidő*

 

ajánlatadáshoz szükséges

speciális igények megjelölése

 

ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja

 

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

Adatkezelés időtartama:

 

ajánlat érvényességi idejének lejártáig + 30 nap.

 

 

Panaszkezelés

 

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező.

Az érintettek köre:

 

Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

A kezelt adatok köre és célja:

 

 

panasz azonosítója

 

azonosítás

név

 

azonosítás

panasz beérkezésének időpontja

 

azonosítás

telefonszám

 

kapcsolattartás

a hívás időpontja

 

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

 

azonosítás

számlázási/levelezési cím

 

kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás

 

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

 

panasz kivizsgálása

panasz oka

 

panasz kivizsgálása

maga a panasz

 

panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja

 

a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és a panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama:

 

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

 

Hírlevél küldése

 

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre:

 

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

 

 

név

 

azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat)

e-mail cím

 

hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja

 

a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Point Kft. legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: 2841-Oroszlány, pf:73.

Adatkezelés időtartama:

 

érintett kérésére - törlésig

 

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

 

Ad át, továbbít adatot a Point Kft. más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően a Point Kft. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztató I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

A Point Kft. az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Tájékoztató I. sz. melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé. (A szerződés bejelentkezés után megtekinthető)

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

 

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását - ha azt jogszabály ki nem zárja - a e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

A Point Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Egyéb információk

A Point Kft. – mint adatkezelő – kijelenti, hogy

  • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai az oldalon megtalálhatóak.

  • az időközben módosuló jogszabályi háttér, a Szabályzat és egyéb belső szabályzatokkal való összehangolás miatt fenntartja a Tájékoztató megváltoztatására a jogot.

 

Kelt: 2018. május hó 25. nap

 

………………………….

Nagy Ákos

Ügyvezető